دوره آموزش آنلاین روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران

+ اعطاء گواهینامه برابر با ۸ ساعت آموزشی مشترک با اداره کل استاندارد

کاربردی جهت تمدید پروانه کارشناسان محترم سازمان استاندارد و مدیران تضمین کیفیت کارخانه ها

                          

ثبت نام آنلاین دوره تدوین استاندارد ثبت نام آنلاین