هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان

خدمات ثبتی و حسابداری | امور مشاوره مهاجرتی | ایزو و استاندارد | دیجیتال مارکتینگ | خدمات آموزش مجازی و حضوری | افتتاح حساب بین المللی


تماس جهت دریافت مشاوره رایگان:

 ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ | ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴


سرپرست ثبتداک: ۰۹۹۱۹۴۹۴۲۸۴ | سرپرست استدیو تدسا: ۰۹۹۱۱۱۲۱۶۸۸ | کارشناس ارشد تجارت پورت: ۰۹۹۱۵۵۵۵۲۸۴

تلفن مرکزی: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ | دبیرخانه: ۰۳۱۳۲۲۴۲۶۴۳ | فکس: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴۸۵


مدیریت بازرگانی: ۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴  | مدیریت نشر دیجیتال: ۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴ | ریاست هلدینگ: آقای نریمان پورطلایی